Podatki 2014/2015

Zmiany w VAT 2014/2015

1. Kluczowe zmiany w VAT obowiązujące od 1 stycznia 2014 r.:
a) ważne zmiany dotyczące powstawania obowiązku podatkowego:
- nowa zasada ogólna powstawania obowiązku podatkowego,
- zasady prawidłowego określania daty dokonania dostawy towaru oraz daty wykonania usługi,
- warunki dostawy towaru / reguły INCOTERMS a określenie daty sprzedaży,
- usługi wykonywane częściowo, usługi dokumentowane protokołami zdawczo-odbiorczymi,
- usługi i dostawy towarów o charakterze ciągłym - w jakich przypadkach możliwe jest od 1 stycznia 2014 r. rozpoznawanie na gruncie VAT świadczeń ciągłych?
- świadczenia ciągłe a świadczenia jednorazowe z ustalonym harmonogramem płatności,
- zasady rozliczania sprzedaży wysyłkowej oraz sprzedaży internetowej w 2014 r.,
- problemy z opodatkowaniem sprzedaży licencji w 2014 r.,
- nowe zasady rozliczania usług budowlanych,
- nowe reguły ustalania obowiązku podatkowego w przypadku usług transportowych,
- szczególny moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku usług najmu, dzierżawy, leasingu oraz usług o podobnym charakterze,
- szczególny moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku dostawy mediów i usług komunalnych,
- usługi stałej obsługi prawnej i biurowej w 2014 r.,
- nowe reguły powstawania obowiązku podatkowego w przypadku usług ochrony i dozoru, usług wykonywanych na zlecenie sądów i prokuratur, sprzedaży komisowej,
- nowa zasada rozpoznawania obowiązku podatkowego w przypadku usług finansowych zwolnionych z VAT,
- dostawa drukowanych książek i czasopism oraz usługi drukowania książek i czasopism a VAT,
- nowe zasady rozliczania zaliczek w przypadku eksportu towarów,
- pozostałe szczególne momenty powstania obowiązku podatkowego,
- regulacje przejściowe dotyczące momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku transakcji dokonywanych na przełomie 2013 i 2014 r.
b) nowelizacja przepisów regulujących zasady określania podstawy opodatkowania:
- nowa definicja podstawy opodatkowania – pojęcie zapłaty (zapłata, kwota należna, kwota otrzymana),
- dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze a VAT,
- problemy związane z likwidacją definicji obrotu z ustawy o VAT,
- konieczność wliczania kosztów dodatkowych transakcji, takich jak koszty transportu czy ubezpieczenia, do podstawy opodatkowania świadczenia głównego,
- podstawa opodatkowania w przypadku świadczeń nieodpłatnych,
- podstawa opodatkowania w przypadku wymiany barterowej oraz braku zapłaty,
- nowe przepisy dotyczące podstawy opodatkowania w przypadku stosowania opakowań zwrotnych,
- nowe regulacje dotyczące przerzucania kosztów poniesionych w czyimś imieniu i na czyjąś rzecz,
- nowe zasady korygowania faktur i ujmowania korekt w deklaracjach VAT.
c) nowe zasady stosowania zwolnień dla dostawy towarów używanych:
- zwolnienie dla dostawy towarów używanych powyżej i poniżej 6 miesięcy,
- brak prawa do odliczenia jako przesłanka stosowania zwolnienia,
- wykorzystanie towaru a prawo do zwolnienia,
- zwolnienie z VAT w przypadku dostawy samochodów osobowych – nowe zasady obowiązujące od 1 stycznia 2014 r.
d) ważna zmiana zasad dotyczących rozliczania podatku naliczonego,
- nowe reguły ustalania momentu powstania prawa do odliczenia,
- ważna zmiana dotycząca rozliczania podatku naliczonego w przypadku wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów,
- odliczanie VAT w 2014 r. od zakupu samochodów osobowych oraz paliwa do nich,
e) nowe regulacje dotyczące faktur:
- umieszczenie wszystkich zasad dotyczących wystawiania faktur (papierowych i elektronicznych) w ustawie (art. 106a-106q),
- nowe, rewolucyjne terminy wystawiania faktur i ich wpływ na moment powstania obowiązku podatkowego,
- wprowadzenie możliwości wystawiania faktur przed dokonaniem dostawy towaru lub przed wykonaniem usługi,
- nowe zasady umieszczania danych na fakturach – elementy konieczne na fakturze,
- nowe przypadki i zasady wystawiania faktur na żądanie,
- nowe zasady wystawiania faktur zaliczkowych,
- nowe zasady dokumentowania sprzedaży zwolnionej z podatku,
- poszerzenie kręgu podmiotów uprawnionych do wystawiania faktur,
- nowe regulacje dotyczące faktur elektronicznych,
- likwidacja faktur wewnętrznych,
- faktury i noty korygujące w 2014 r.,
- faktury elektroniczne w 2014 r.,
- problematyka refakturowania w 2014 r.
2. Zmiany obowiązujące od 1 października 2013 r.:
a) zmiany dotyczące odwrotnego obciążenia:
- nowy, rozszerzony katalog towarów, których dostawa objęta jest mechanizmem reverse charge,
- problemy ze stosowaniem przepisów dotyczących odwrotnego obciążenia w okresie przejściowym,
- ryzyko w przypadku błędnego wystawienia faktury (perspektywa sprzedawcy i nabywcy),
- dostawa towarów z reverse charge a zwolnienie dla dostawy towarów używanych,
- zasady dokumentowania dostaw z reverse charge.
b) nowe regulacje dotyczące solidarnej odpowiedzialności dostawcy i nabywcy w przypadku transakcji dotyczących tzw. towarów wrażliwych:
- katalog towarów wrażliwych,
- przesłanki pozytywne i negatywne odpowiedzialności,
- kaucja gwarancyjna i zasady ustalania jej wysokości,
- zmiany dotyczące trybu składania deklaracji podatkowych,
- ocena nowych regulacji.
3. Pozostałe zasady rozliczania VAT w 2014 r. – przegląd najważniejszych zagadnień:
a) aktualne zagadnienia związane z korektami podatku należnego i naliczonego:
- korekta faktury a korekta deklaracji,
- korekty in plus i in minus,
- korekty dokonywane na bieżąco oraz korekty wsteczne,
- zasady i sposoby potwierdzania odbioru faktury korygującej (papierowej i elektronicznej),
- zmiany dotyczące korygowania VAT należnego i naliczonego w 2014 r.
b) świadczenia nieodpłatne na rzecz klientów, kontrahentów i pracowników w 2014 r.:
- prezenty o małej wartości, próbki, drukowane materiały reklamowe i informacyjne,
- prezenty świąteczne, nagrody jubileuszowe,
- imprezy integracyjne, świadczenia motywacyjne na rzecz pracowników,
- świadczenia pro publico bono.
c) transakcje międzynarodowe a VAT – problematyczne kwestie:
- WDT / WNT – obowiązek podatkowy, dokumentacja,
- import / eksport usług – zasady rozliczenia i dokumentowania,
- kursy przeliczeniowe dla walut obcych.